TJ SOKOL ČERNOŠÍN
Jméno Heslo Registrace
Pondělí 6. února 2023
TOPlist
Přepis z "Historie TJ Sokol Černošín" k 60.výročí
7.února ---kodl
V roce 1946 byla v měsíci červnu založena TJ Sokol Černošín, která měla 2 oddíly a to:
  1. oddíl, který zabezpečoval sportovní cvičení
  2. oddíl, který zabezpečoval fotbal

Oddíl sportovního cvičení zakládali: p.Emil Fiala (poštmistr) a jeho žena, p.Václav Nový, pí.Šmídová Marie, pí.Danihelová, pí.Šmolíková Marie, p. Belda Josef a jeho žena, p.Coufal (bývalý policajt) s ženou.

Náčelnicí žen byla - pí. Marie Šmolíková (Kadaňová)

Náčelníkem mužů se stal - p. Emil Fiala

            Cvičení probíhalo na místním sále v čp. 1. Cvičenci byli ve věku 35 - 55 let. Jelikož se nedařilo získávat pro toto sportovní cvičení mladé lidi (velmi nevhodné složení obyvatelstva/ Volínští Češi a Poláci) byl tento oddíl postupně natolik oslaben členskou základnou, že nebyl kdo by cvičil. Také k tomu přispěla nepříjemná situace, když zemřel muž paní Šmolíkové a jí jako náčelnici neměl kdo nahradit.

            Přesto je nutné připomenout, že v roce 1955 se 10 cvičenek zúčastnilo celostátní spartakiády v Praze.

            Pí.Marie Šmolíková (Kadaňová) byla také vedoucí cvičitelka, která vedla školní děti. V pozdějších letech se na cvičení školní mládeže ve volném čase angažovala paní Kristýna Konopková, Fr. Vlček, Jiří Valta, Jiří a Alois Markovi a další.

V 80. letech zde byl založen oddíl ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova), kterou vedla pí. Dana Bízková (učitelka ZŠ v Černošíně) - cvičil se aerobic, byl založen i oddíl odbíjené.

 Tento oddíl také vedla pí.Dana Bízková a později i se svým manželem Milošem Steinerem. Po jejich odchodu z Černošína byla odbíjená ukončena. ženy však zůstaly cvičení věrni až doposud. V dnešní době má skupina aerobiku průběžně kolem 22 členek a v loňském roce přibyla i dvě družstva dětí v počtu 12 mladších a 13 starších.

Z této aktivity má vedení TJ velikou radost, ale dík patří především vedoucím těchto tří skupin.  Přejeme vám do dalších let stále stejný elán!

 

2. skupinou byl oddíl fotbalu:

            Před rokem 1946 zde majitelé místní kožodělny a továrny zvané „Obus“ bratři Richterové založili první fotbalový oddíl složený výhradně z vlastních zaměstnanců. Brzy na to následovalo založení i oddílu ledního hokeje, který neměl dlouhého trvání. Rovněž bratři Richterové byli i prvními sponzory uvedených oddílů. Sponzorství spočívalo v nákupu a opravách dresů, míčů, sítí, placení elektr. energie, výstroje pro hokejisty. Prostě co bylo nutné pro vybavení k těmto sportům.

            Tehdejší oddíl kopané nesl název „sportovní klub Baža“ a to proto, že to byl skutečně jen pro zaměstnance fabriky bratrů Richtrových.

            První název fotbalového oddílu byl pojmenován „sportovní klub (SK) v Černošíně“. Fotbalová utkání se odehrávala v okolních vesnicích a městech (Slavice, Bezdružice, Stříbro atd.) a k utkáním se dojíždělo nejdříve na kolech, později nákladním autem pana Flemra (místního dopravce uhlí) a vlastníka autobusové dopravy Josefa Beldy - autobusem.

Zakládajícími členy pověřených řízením SK byli: Bubníček Václav, p. Ježek, Belda Josef, Čáp Jiří, p. Šantora Josef, p.  Baluška, Červený Jan, p. Němčanovský, Hranička Ferdinand, Konečný František a další.

Opravami a údržbou hřiště, kabin byl pověřen p. Jan Červený. Prvním předsedou TJ Sokol Černošín se stal pan Václav Bubeníček, který po své pracovní době byl nejen dobrým předsedou TJ, ale také zručným pánským holičem.

Obec Černošín, jeho SK (sportovní klub) a později TJ Sokol Černošín byli nuceni postupně vybudovat celkem 4 fotbalová hřiště a 1 hřiště provizorní.

 

            1 hřiště na kopanou se nacházelo na nynějším prostoru Kozaku, kde je nově postavená výrobní hala za vrátnicí t. j. směrem severním na pole a louky k dnešnímu koupališti. Vybudované hřiště mělo jako jedno z mála pěkné kabiny se sprchami. WC bylo pouze suché, ale také v prostorách kabin.

            Prvními hráči byli: Novák Jan, Belda Josef, Šantora, Němčanovský, Baluška, Čáp Jiří, Štrunc (brankář), Nový Václav (brankář), Sláma Alfréd, Kupec Blahoš, Tikal Milouš, Ranš Vladislav, Červený Ladislav, Josef Žižka, Plincelner Jaroslav, Procházka Fr., sláma Josef, Slanec, Petrák, Čáp Dobroslav a další.

 

            Při výstavbě nového závodu Kozak Černošín v roce 1951 muselo nutně 1. hřiště ustoupit stavbě. Nový sportovní areál byl vybudován na dnešní louce za výrobní halou Kozaku směrem opět severním, ale vodorovně s uvedenou výrobní halou. Sociální zařízení bylo využíváno v prostorách vybudované výrobní haly.

            Kozak Černošín převzal patronaci nad fotbalovým klubem. Tím se stal také jeho sponzorem. Hráčský kádr byl převážně stejný jako při prvním založení „SK“. Přesto už byli zařazováni mezi hráče mladíci - Kamil Červený (brankář), Valta Vratislav (centr) atd.

 

            Předsedou TJ Sokola Černošín byl zvolen p. Ježek a současně i původní členové výboru SK byli opět pověřeni řízením činnosti TJ Sokola Černošín.

 

            Jelikož hřiště na fotbal za Kozakem bylo velmi často zatopeno vodou, byla hledána nová plocha pro vybudování nového hřiště. Ta byla za pomoci Národního výboru vybrána v prostoru dnešního stadionu.

Hřiště bylo vybudováno směrem na pilu t. j. prakticky kolmo na dnešní stadion. Plocha byla odbagrována, lehce posypána škvárou. Dřevěné kabiny byly postaveny panem Janem Červeným. WC bylo opět suché.

Finanční prostředky na vybudování hřiště převážně zajistil vedoucí místního pohostinství pan Josef Fišér (asi 6 tis. Kč nových). On sám byl členem výboru. Také občerstvení pro hráče zabezpečoval, hlavně podle toho, jaký podali výkon.

Mužstvo se v průběhu let 1957 omlazovalo - přicházeli hráči: Sutnér Zdeněk a Václav, Jiří a Láďa Valtovi, Ďúřačka, Bursa Fr., Rott František, Ferko Telek, Oros Milan, Dytrich Ladislav, Jan Novák z Lažan, Jiří Marek, Honzl Václav, Bláha Václav, Josef Čejka a další.

Zdravotní ošetřovatelkou byla určena Kristýna Konopková. Zde se již projevovala velmi kvalitní hráčská dovednost s míčem i když terén hřiště byl velice nekvalitní, hlavně měl veliký spád směrem k pile. Náš oddíl kopané si vypracoval respekt v širokém okolí jeho působnosti.

Mužstvo kopané bylo doplňováno opět mladými hráči a to: Jiřím Kouteckým, Miroslavem Bursou, Miroslavem Tukou, Jiřím Pézlem, Josefem Martínkem, bratry Kertisovými, Petrem Novým, Karlem Rosou, Jaroslavem Fínou, Aloisem Kovářem a dalšími.

 

V letech 1946 - 1960 se hrála fotbalová soutěž ve Stříbrském okrese, který byl rozsáhlý.

Od 60. let se hrála fotbalová soutěž v nově vzniklém Tachovském okrese.

Od počátku 60. let byli zvoleni tito předsedové TJ: Jan Skovajsa, Fr. Bursa, Milan Oros, Jiří Pézl, Turek Vladimír, vloni p. Filipčík Karel a letos opět p. Turek Vladimír.

Od roku 1946-59 došlo 3x k rozpadu oddílu kopané, ale nikdy toto dlouho nervalo.

Musím připomenout, že v letech 1959-60 v útlumu TJ - jeho fot. oddílu, zde hrávali Stříbrští vojáci pod názvem „Zenit“.


V letech 1972 - 1976 byla prováděna celková rekonstrukce nynějšího hřiště pod Volfštějnem. Náhradní provizorní hřiště bylo umístěno na louce za dnešním velkokapacitním kravínem v Černošíně. Hřiště změnilo svůj směr a to: na severo - jižní. Bylo nutné vykácet celý pruh lesa, ve východní části musela být provedena velká zavážka, aby bylo dosaženo dnešních rozměrů hřiště.

 

V roce 1960 byly zahájeny práce na výstavbě kabin. Později došlo k přístavbě bufetu a skladu nářadí. V roce 1983 byla vybudována Studna v areálu a v roce 1984-85 byla vybudována tribuna.

 

Na nově vybudovaném sportovním areálu, kabin, tribuny byl určen jako stavební dozor Karel Vintr, který tuto práci vykonával velice zodpovědně.

V roce 2004 byl vyhlouben 30 m vrt v prostoru u vodárny a tím byla vyřešena tíživá situace vody hlavně v letních měsících. V dnešní době nám dostatek vody dovolí pravidelnou  zálivku hřiště, co se jistě projevilo na kvalitě hrací plochy a myslím, že náš stadion může směle konkurovat i daleko větším obcím v okrese.

            Při založení TJ Sokol Černošín hrávalo fotbalové družstvo převážně okresní přebor 1. a 2. třídy.

V letech 1993 - 2001 hrálo družstvo krajský přebor v 1B třídě. V ročníku 1996 - 2001 hrál oddíl kopané opět okresní přebor 2. třídy.

Nová sezóna ročníku 2001 - 2002 bude zahájena ve 3. třídě okr. přeboru. Tuto třídu zde hrajeme i nadále, i když letos jsme skončili na pěkném čtvrtém místě.

 

Vážení přátelé, pokud bylo na někoho a něco opomenuto ve vzpomínkách, omluvte nás za to, ale připomeňte nám to pro doplnění naší historie TJ Sokol Černošín.

            Závěrem mi dovolte na tomto místě připomenout, že veškerá činnost TJ je výhradně založena na dobrovolné práci členů  TJ a pokud z Vás někdo je zapojen do podobných aktivit, snadno si domyslí kolik času a úsilí to tyto lidi stojí.

             Přeji Vám příjemnou zábavu a děkuji za pozornost.

Zapsal Jiří Pézl, 20. 7. 2001, doplnil Koutecký Miroslav 26.6.2006

 

 

 

 

 

 

 


Výsledky 19. kola
Sokol Kšice BKV Planá 3 3
Sokol Konstantinovy L Sokol Kostelec 2 1
Motor Záchlumí Sokol Černošín 1 1
Sokol Sulislav Jiskra Erpužice 4 0
Dynamo Studánka Sokol Bor 1 5
Jiskra Bezdružice Sokol Stráž 5 2
Hraničář Částkov Sokol Damnov 5 6
Příští zápas
Černošín Konstan.Lázně
3.5.2014---17:00